Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

TRƯỜNG VIỆT NGỮ TẠI SVENDBORG KÍNH MỜI QÚI ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ LỄ

TẾT VIỆT NAM 03/02/2018

ĐỊA ĐIỂM:
NYMARKSKOLEN
MARSLEVVEJ 1
5700 – SVENDBORG

TỪ 17:00 GIỜ

Thong bao TẾT VIỆT NAM 03/02/2018
———————————————————————————————————